Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Համայնքի ղեկավար կամ ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին ՏԸՀ որոշումներ