Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Քաղաքացիական ծառայություն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների
Քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոոնների